Наукова школа «Селекція і насінництво сільськогосподарських культур»

Загальна інформація про школу

Наукова школа
«Селекція і насінництво сільськогосподарських культур»

Рік заснування: 1987

Наукова школа «Селекція і насінництво сільськогосподарських культур» була заснована у 1987 році к.с.-г.н., доцентом Базалієм В.В., у 2009 році затверджено вченою радою університету (протокол від 27.05.2009 № 9).

Дослідження членів школи направлені на створення сортів сільськогосподарських культур адаптованих до несприятливих умов вирощування з формуванням високих врожаїв високоякісного зерна.

Завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети:

- ретельне генетико-фізіологічне обґрунтування моделі пластичного сорту з урахуванням основних лімітуючих чинників конкретного регіону;

- підбір вихідного матеріалу на основі адаптивних властивостей і включення елементів природного добору при вивченні отриманих популяцій і оцінці селекційного матеріалу на його екологічну пластичність в ранніх поколіннях;

 - використання екологічного випробування як основного методу виділення пластичних форм.

За період існування школи підготовлені 2 доктори та 11 кандидатів сільськогосподарських наук.

Основні наукові напрями

1. Створення сортів пшениці озимої м’якої, адаптованих до несприятливих умов довкілля.

2. Створення «типово» озимих сортів пшениці для пізніх строків сівби.

3. Створення сортів пшениці альтернативного типу (дворучка).

Засновники школи

Базалій Валерій Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри рослинництва та агроінженерії
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Заслужений працівник освіти України

Профіль Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=dUnNf34AAAAJ

Народився 16 грудня 1949 в м. Новий Буг, Миколаївської області. Закінчив Херсонський сільськогосподарський інститут ім. О.Д. Цюрупи.

У 1977 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за темою «Формоутворення гібридів озимої пшениці в умовах зрошення» в Інституті рослинництва, селекції і генетики ім. В.Я. Юр’єва (м. Харків). У 2003 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за темою «Теоретичне обґрунтування і практичне використання принципу адаптивної селекції озимої пшениці для умов Південного Степу».

Трудову діяльність розпочав у 1973 році молодим науковим співробітником Українського науково-дослідного інституту зрошуваного землеробства. З 1987 року займає посаду доцента кафедри рослинництва Херсонського сільськогосподарського інституту ім. О.Д. Цюрупи. З 2003 року – завідувач кафедри рослинництва, генетики, селекції та насінництва ХДАУ. З 2011 по     2017  рр. – ректор Херсонського державного аграрного університету.

Автор більше 350 науково-методичних праць, в т.ч. монографій – 12, навчальних посібників – 2, підручників – 6.

Під керівництвом професора Базалія В.В. захищено  11 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук та 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук.

За багаторічну плідну працю нагороджений Почесним Знаком «Відмінник освіти України», трудовою відзнакою «Знак пошани», Почесною грамотою Верховної Ради України, Почесною відзнакою « За наукові досягнення», Орденом І ступеня «Честь, Віра, Слава», Орденом Міжнародного Союзу козацтва, Орденом Святителя Миколи Чудотворця «За благодійність». У 2008 році удостоєний високого звання «Лауреат премії Автономної республіки Крим» в галузі науки і техніки.

Основні публікації Базалія В.В.

Орлюк А.П. Принципы трансгрессивной селекции пшеницы /  А.П. Орлюк, В.В. Базалий – Изд. «Наддніпрянська правда». – Херсон, 1998 – 274 с.

Базалій В.В. Принципи адаптивної селекції озимої пшениці в зоні Південного Степу України  / В.В. Базалій // Монографія. - Херсон: Айлант, 2004 – 244 с.

А.П. Орлюк  Генетичний аналіз / А.П. Орлюк, В.В. Базалій // Навчальний посібник. – Херсон: Олді-плюс, 2013.- 216 с.

Базалій В.В. Агроекологічна оцінка сортів пшениці м’якої озимої і використання їх як вихідного матеріалу в адаптивній селекції / В.В. Базалій, І.В. Бойчук. – Херсон: Гринь .С., 216. – 175 с.

Базалій В.В. Екологізація технології вирощування озимої пшениці в зоні південного Степу України / В.В. Базалій, Є.О. Домарацький, В.І. Пічура,  О.О. Домарацький. - Херсон: Грінь Д.С.,2014. – 167 с.

Базалій В.В. Рослинництво / В.В. Базалій, О.І. Зінченко,  Ю.О. Лавриненко та ін. // Підручник. – Херсон: ФОП  Грінь Д.С., 2015. –    520 с.

Домарацький Є.О. Агробіологічне обґрунтування вирощування зернових культур в зоні Степу за умов кліматичних змін. / Є.О. Домарацький,  В.В. Базалій, М.О. Бойко, В.І. Пічура // Монографія. –Херсон: Олді – плюс, 2018. – 334 с.

Базалій В.В. Еколого-економічний потенціал Херсонщини: стан та перспективи розвитку аграрного бізнесу / В.В. Базалій, С.В. Коковіхін, Н.О. Аверчева. - Херсон: Айлант, 2013.- 254 с.

Базалій В.В. Багаторічні декоративні рослини дендрологічного парку Херсонського державного аграрного університету / В.В. Базалій, М.І. Федорчук , І.М. Мринський та ін. – Херсон: Грінь Д.С., 2012, 416 с.

Базалій В.В. Урожайність сортів пшениці озимої різної екологічної спрямованості при зрошенні в умовах південного Степу / В.В. Базалій, Д.В. Бабенко // Таврійський наукових вісник. Херсон. 2016. – Вип. 95. - С. 3-9.

Базалій В.В. Характер формування та прояв зимостійкості гібридів і сортів пшениці м’якої озимої за умов південного Степу / В.В. Базалій, І.В. Бойчук, Д.В. Бабенко, Г.Г. Базалій  // Таврійський науковий вісник. – Херсон. 2016. – Вип. 95. – С. 9-15.

Базалій В.В. Сучасний сортовий склад пшениці м’якої озимої та параметри його екологічної стійкості за різних умов вирощування (огляд літератури). Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 104. – Херсон: Видавничий дім «Гельветики», 2018. С. 9-16.

E.Domaratskiy, V.Shcherbakov, V.Bazaliy, O.Kozlova, A.Zhuykov, I.Mikhalenko, I.Boychuk, O.Domaratskiy, A.Teteruk Analysis Of Synergetic Effects From Multifunctional Growth Regulating Agents The Of Sunflower Mineral Nutrition System. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. March-April 2019 RJPBCS 10(2) Page No.301-308.

E.O.Domaratskiy, V.V.Bazaliy, O.O. Domaratskiy, N.V. Kyrychenko, O.P. Kozlova Influence of Mineral  Nutrition  Chemical  and Combined Growth Regulating Chemical on Nutrient Status of Sunflower. Indlan Journal of Ecology (2018) Yol. 45(1):126-129. Manuscript  Number: 2645

E.Domaratskiy, L.Revtio, V.Bazaliy, A.Zhuykov, O.Domaratskiy, Y.Sidyakina Research Of The Impact Of  Growth Regulators On The Basic Biometric, Structural Indicators And Formation Of Sunflower Hybrids Seed Performance In The Southern Zones Of Ukrane Unler The Conditions Of Global Climate Transformations. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences.May-Jne 2018 RJPBCS 9(3) Page No.1022-1029.

Послідовники наукової школи

 

 

Домарацький Євген Олександрович
доктор сільськогосподарських наук, доцент
доцент кафедри рослинництва та агроінженерії
Херсонський державний аграрно-економічний університет

Профіль Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=RBxIDuIAAAAJ

У 2013 році захистив дисертацію на здобуття кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Оптимізація елементів технології різних сортів озимої пшениці в умовах Степу України» за спеціальністю 06.01.09 - рослинництво, у 2019 році захистив дисертацію на здобуття доктора сільськогосподарських наук на тему: «Агроекологічне обгрунтування системного застосування багатофункціональних рістрегулюючих препаратів при вирощуванні польових культур у Південному Степу» за спеціальністю 06.01.09 - рослинництво. Науковий керівник - д.с.-г.н. Базалій В.В.

Жуйков Олександр Геннадійович
доктор сільськогосподарських наук, професор
професор кафедри рослинництва та агроінженерії
Херсонський державний аграрно-економічний університет

Профіль Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=RS1l040AAAAJ

У 2016 році захистив дисертацію на здобуття доктора сільськогосподарських наук на тему: «Агробіологічне обгрунтування комплексу технологічних прийомів вирощування видів гірчиці в умовах Південного Степу України» за спеціальністю 06.01.09 - рослинництво. Науковий керівник - д.с.-г.н. Базалій В.В.:

Бойчук Інна Володимирівна
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
доцент кафедри рослинництва та агроінженерії
Херсонський державний аграрно-економічний університет

Профіль Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=7fhstm4AAAAJ

У 2012 році захистила дисертацію на здобуття кандидата сільськогосподарських наук за темою:  «Агроекологічна оцінка генофонду озимої пшениці як вихідного матеріалу в адаптивній селекції» за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво. Науковий керівник - д.с.-г.н. Базалій В.В.

 

Іванів Микола Олександрович
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
доцент кафедри рослинництва та агроінженерії
Херсонський державний аграрно-економічний університет

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=l1FiZ4kAAAAJ

У 2011 році захистив дисертацію на здобуття кандидата сільськогосподарських наук за темою:  «Агроекологічна оцінка гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах південного Степу» за спеціальністю  06.01.09. – рослинництво. Науковий керівник - д.с.-г.н. Базалій В.В.

 

Козлова Ольга Павлівна
кандидат сільськогосподарських наук
доцент кафедри рослинництва та агроінженерії
Херсонський державний аграрно-економічний університет

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ya-ZZrkAAAAJ&hl=ru

У 2019 році захистила дисертацію на здобуття кандидата сільськогосподарських наук за темою:  «Продуктивність соняшнику при застосуванні біопрепаратів та стимуляторів росту у технології вирощування на півдні України» за спеціальністю  06.01.09. – рослинництво. Науковий керівник - д.с.-г.н. Базалій В.В.

 

 

Тетерук Олексій Володимирович
 асистент кафедри рослинництва та агроінженерії
Херсонський державний аграрно-економічний університет

 

Кандидати наук:

Воронюк Зоя Степанівна Удосконалення елементів ресурсозберігаючої технології вирощування рису для півдня України: дис. кан. с-г. наук: 06.01.09. – рослинництво, 2008 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Базалій В.В.

Кононенко Володимир Григорович Удосконалення агротехніки вирощування буркуму білого на засолених каштанових грунтах південного Степу України та оцінка його кормових властивостей: дис. кан. с-г. наук: 06.01.09. – рослинництво,  2011 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Базалій В.В.

Михайленко Ірина Валентинівна Оптимізація строків сівби кукурудзи різних груп стиглості південного Степу України: дис. кан. с-г. наук: 06.01.09. – рослинництво,  2012 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Базалій В.В.

Гонтарук Віктор Панасович Агротехнічні заходи підвищення продуктивності материнських ліній соняшника на ділянках гібридизації в умовах півдня України: дис. кан. с-г. наук: 06.01.09. – рослинництво, 2012 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Базалій В.В.

Панкєєв Сергій Володимирович  Продуктивність сортів пшениці озимої залежно від фону живлення та умов зволоження на Півдні України: дис. кан. с-г. наук: 06.01.09. – рослинництво, 2017 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Базалій В.В.

Бойко Микола Олександрович  Агробіологічне обгрунтування елементів технології вирощування гібридів сорго зернового Південного Степу України: дис. кан. с-г. наук: 06.01.09. – рослинництво, 2017 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Базалій В.В.

Добровольський Андрій Васильович  Ефективність сучасних рістрегулюючих препаратів за біологізації технології вирощування соняшнику Південного Степу України: дис. кан. с-г. наук: 06.01.09. – рослинництво, 2019 р. Науковий керівник - д.с.-г.н. Базалій В.В.

Сучасний стан школи

Наукова школа ХДАЕУ тісно співпрацює з Асканійською дослідною станцією НААНУ, Науково-виробничою фірмою «Дріада», м. Херсон

Створено сорти пшениці озимої, які знаходяться у Державному Реєстрі сортів рослин України:

1.Кірена; 

2.Ярославна; 

3. Кларіса (дворучка);

4. Асканійська

На Державному сортовипробуванні знаходяться сорти пшениці озимої Перлинна, Асканійська Берегиня

Публікації наукової школи

Орлюк А.П. Принципы трансгрессивной селекции пшеницы /  А.П. Орлюк, В.В. Базалий  – Изд. «Наддніпрянська правда». – Херсон, 1998 – 274 с.

 

Базалій В.В. Принципи адаптивної селекції озимої пшениці в зоні Південного Степу України  / В.В. Базалій // Монографія. Херсон: Айлант, 2004 – 244 с.

 

А.П. Орлюк  Генетичний аналіз / А.П. Орлюк, В.В. Базалій // Навчальний посібник. – Херсон: Олді-плюс, 2013. - 216 с.

 

Базалій В.В. Агроекологічна оцінка сортів пшениці м’якої озимої і використання їх як вихідного матеріалу в адаптивній селекції / В.В. Базалій, І.В. Бойчук. – Херсон: Гринь Д.С., 216. – 175 с.

 

Базалій В.В. Екологізація технології вирощування озимої пшениці в зоні південного Степу України  / В.В. Базалій, Є.О. Домарацький, В.І. Пічура, О.О. Домарацький  Херсон: Грінь Д.С., 2014. – 167 с.

 

Базалій В.В. Рослинництво / В.В. Базалій, О.І. Зінченко, Ю.О. Лавриненко та ін. // Підручник – Херсон: ФОП  Грінь Д.С., 2015. –         520 с.

 

Домарацький Є.О. Агробіологічне обґрунтування вирощування зернових культур в зоні Степу за умов кліматичних змін. / Є.О. Домарацький,                  В.В. Базалій, М.О. Бойко, В.І. Пічура // Монографія. –Херсон: Олді – плюс, 2018. – 334 с.

 

Базалій В.В. Еколого-економічний потенціал Херсонщини; стан та перспективи розвитку аграрного бізнесу / В.В. Базалій, С.В. Коковіхін, Н.О. Аверчева - Херсон: Айлант, 2013. - 254 с.

Базалій В.В. Багаторічні декоративні рослини дендрологічного парку Херсонського державного аграрного університету / В.В. Базалій,  М.І. Федорчук, І.М. Мринський та ін. – Херсон: Грінь Д.С., 2012. 416 с.

 

Базалій В.В. Урожайність сортів пшениці озимої різної екологічної спрямованості при зрошенні в умовах південного Степу / В.В. Базалій,  Д.В. Бабенко // Таврійський наукових вісник. Херсон. 2016. – Вип. 95. - С. 3-9.

 

Базалій В.В. Характер формування та прояв зимостійкості гібридів і сортів пшениці м’якої озимої за умов південного Степу / В.В. Базалій,  І.В. Бойчук, Д.В. Бабенко, Г.Г. Базалій // Таврійський науковий вісник. – Херсон. 2016. – Вип. 95. – С. 9-15.

 

Базалій В.В. Сучасний сортовий склад пшениці м’якої озимої та параметри його екологічної стійкості за різних умов вирощування (огляд літератури). Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 104. – Херсон: Видавничий дім «Гельветики», 2018. С. 9-16.

 

E.Domaratskiy, V.Shcherbakov, V.Bazaliy, O.Kozlova, A.Zhuykov, I.Mikhalenko, I.Boychuk, O.Domaratskiy, A.Teteruk Analysis Of Synergetic Effects From Multifunctional Growth Regulating Agents The Of Sunflower Mineral Nutrition System. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. March-April 2019 RJPBCS 10(2) Page No.301-308

 

E.O. Domaratskiy, V.V. Bazaliy, O.O. Domaratskiy, N.V. Kyrychenko and O.P. Kozlova Influence of Mineral  Nutrition  Chemical  and Combined Growth Regulating Chemical on Nutrient Status of Sunflower. Indlan Journal of Ecology (2018) Yol. 45(1):126-129. Manuscript  Number: 2645

 

E.O. Domaratskiy, L.Y. Revtio, V.V. Bazaliy, A.G. Zhuykov, O.O. Domaratskiy, Y.V. Sidyakina Research Of The Impact Of  Growth Regulators On The Basic Biometric, Structural Indicators And Formation Of Sunflower Hybrids Seed Performance In The Southern Zones Of Ukrane Unler The Conditions Of Global Climate Transformations. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences.May-Jne 2018 RJPBCS 9(3) Page No.1022-1029.

 

E.O. Domaratskiy, A.G. Zhuykov, M.O. Ivaniv Influence of Sowing Periods and Seeding Rates on Yield of Grain Sorghum Hybrids under Regional Climatic Transformations. Indian Journal of Ecology (2018) 45 (4): 785-789.

 

E.Zelenskaya, V.Pichura, Ye.Domaratsky Priorities of Agroecological Monitoring of the Composition of Soil Trace Elements Taking into Account the Peculiarities of its Formation Over Time. . Journal of Engineering and Applied Sciences 13(14): 5807-5813, 2018

 

Базалій В.В., Бойчук І.В., Лавриненко Ю.О., Базалій Г.Г.,  Домарацький Є.О., Ларченко О.В. Створення сортів пшениці різного типу розвитку, адаптованих для різних умов вирощування. Збірник наукових праць. Фактори експериментальної еволюції організмів. Том-23. Київ-2018. С.14-18.

 

Домарацький Є.О., Базалій В.В., Бойко М.О., Пічура В.І. Агробіологічне обґрунтування вирощування зернових культур в зоні степу за умов кліматичних змін // Монографія. - Херсон.

 

Вожегова Р.А., Лавриненко Ю.О., Коковіхін С.В., Писаренко П.В., Біляєв І.М., Найдьонов В.Г., Михаленко І.В., Бідніна І.О., Андрієнко О.І. Інноваційні технології вирощування кукурудзи на зрошуваних землях півдня України // Монографія. – Херсон: Грінь Д.С., 2017. – 718 с.

 

Domaratskiy Ye., Kozlova O., DomaratskiyO., Lavrynenko Iu., Bazaliy V. Effect of nitrogen nutrition and environmentally friendly combined chemicals on productivity of winter rapeseedunder global climate change. Indian Journalof Ecology. 2020. 47(2):330-336.

 http://dspace.ksau.kherson.ua/handle/123456789/3453

 

Lisetskii F., Poletaev A., Zelenskaya E., Pichura V. Associated data on the physicochemical properties of pedosediments, climatic and dendrochronological indicators for palaeogeographic reconstructions. Data in Brief. 2020. Vol. 28. p. 104829. https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.104829.  

Breus D.S., Yevtushenko O.T., Skok S.V., Rutta O.V. Method of forecasting the agro-ecological state of soils on the example of the south of Ukraine. Sgem 2020.

 

Trusova, N.V., Tanklevska, N.S., Synchak, V.P., Prystemskyi, O.S., Tereshchenko, M.A. State support of agro-insurance of agricultural risks in the market of goods derivatives of Ukraine. Industrial Engineering and Management Systems. 2020. № 19(1). С. 93-102.

http://dspace.ksau.kherson.ua/handle/123456789/2791