Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:

 

 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право;
 • надання достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
 • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти. 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти передбачає:

 

 • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право;
 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності. 

Порушенням академічної доброчесності вважається: 

 

 • академічний плагіат– оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства; формою академічного плагіату є самоплагіат, що полягає у відтворенні без посилання на джерело інформації власних раніше опублікованих текстів
 • фабрикація – фальсифікація результатів досліджень, посилань, або будь-яких інших даних, що стосуються освітнього процесу;
 • обман – надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітньої процесу
 • списування – використання без відповідного дозволу зовнішніх джерел інформації під час оцінювання результатів навчання;
 • хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна чи послуг матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної вигоди в освітньому процесі. 

За порушення академічної доброчесності

педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: 

 

 • відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання;
 • позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвоєного вченого звання;
 • відмова в присвоєнні, або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;
 • позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів, чи займати визначені законом посади;
 • інші додаткові та/або деталізовані види академічної відповідальності педагогічних і науково-педагогічних працівників за конкретні порушення академічної доброчесності визначають спеціальні закони та окремі Положення ХДАЕУ. 

Здобувачі вищої освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

 

 • повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);
 • повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;
 • відрахування з університету;
 • позбавлення академічної стипендії;
 • позбавлення наданих пільг з оплати навчання;
 • інші додаткові та/або деталізовані види академічної відповідальності здобувачів освіти за конкретні порушення академічної доброчесності визначають спеціальні закони та окремі Положення ХДАЕУ. 

 

Корисні посилання

Документи МОН України
Заходи
Unicheck – це сервіс з перевірки робіт на ознаки плагіату

Наш навчальний заклад “ЗА” дотримання принципів академічної доброчесності і підвищення якості освіти. Саме тому ми прийняли рішення про обов’язкове використання сервісу з перевірки робіт здобувачів вищої освіти на плагіат – Unicheck.

Unicheck ― це сервіс з перевірки робіт на ознаки плагіату, який вчасно надає підтримку своїм користувачам та може адаптувати систему відповідно до потреб освітніх закладів.

Створений українськими розробниками у 2014, він може використовуватись онлайн або інтегруватись з навчальними системами ЗВО (так звані learning management systems). Серед них – Moodle, Canvas, Blackboard, Schoology, Google Classroom та інші. Наразі сервісом користуються більш ніж 50 українських університетів. Навчальні заклади США, Іспанії, Бельгії та інших країн світу також перевіряють роботи з Unicheck.

Які переваги має сервіс? Серед найвагоміших – зручний функціонал; можливість порівнювати роботи з інтернет-джерелами, власною академічною базою закладу та усіма документами в його обліковому записі; здійснення пошуку в роботах, що написані українською, англійською, французькою та багатьма іншими мовами.

З повним описом можливостей сервісу можна ознайомитись за посиланням.

З будь-яких питань щодо Unicheck, будь ласка, звертайтесь за адресами:  info@unicheck.com  або  sales@unicheck.com

Cлідкуйте за новинами на сторінці Unicheck у Facebook: https://www.facebook.com/UnicheckUa/ 

Договір про співпрацю ДВНЗ ХДАУ з ТОВ Антиплагіат

Методичні рекомендації
Корисні посилання
Корисні матеріали та посилання за рекомендацією Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти