Спеціалізована вчена рада

 

У 1973 році, вперше серед вищих учбових закладів міста Херсона в сільськогосподарському інституті було створено спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальностями: 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації та 06.01.09 – рослинництво.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ від 15.10.2019 р. №1301) у Херсонському державному аграрно-економічному університеті створена спеціалізована вчена рада Д 67.830.01.

Склад ради

Ушкаренко Віктор Олександрович

Голова ради, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН

Базалій Валерій Васильович

Заступник голови, доктор сільськогосподарських наук, професор

Шепель Андрій Васильович

Вчений секретар, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Аверчев Олександр Володимирович

доктор сільськогосподарських наук, професор

Домарацький Євгеній Олександрович

доктор сільськогосподарських наук, доцент

Жуйков Олександр Геннадійович

доктор сільськогосподарських наук, професор
Нормативно-правово-база
Каталог дисертацій

Оголошення щодо захистів дисертацій

https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/ogoloshennya-shodo-zahistiv-disertacij

 

ПІБ здобувача Рік Науковий ступінь та спеціальність Тема дисертації Матеріали для ознайомлення Відгуки опонентів
Кохан А.В. 2021 06.01.09 - рослинництво Агротехнологічні основи підвищення продуктивності соняшнику в умовах недостатнього та нестійкого зволоження автореферат
дисертація
Відгук Домарацького Є.О.
Відгук Коковіхіна С.В.
Відгук Федорчука М.І.
Нагірний В.В. 2020 06.01.09 - рослинництво Вплив строків сівби та мікродобрив на продуктивність сортів ячменю озимого в умовах півдня України автореферат
дисертація
Відгук Коковіхіна С.В.
Відгук Щербакова В.Я.
Коваленко В. П. 2020 06.01.09 - рослинництво Агробіологічні основи підвищення продуктивності багаторічних бобових трав у різних ґрунтово-кліматичних зонах України автореферат
дисертація
Відгук Жуйкова О.Г.
Відгук Полякова О.І.
Відгук Хоміної В.Я.

 

Пам'ятка здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук

Питання присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук регулює Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» від 24 липня 2013 р. № 567.

Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Ступінь доктора наук присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу чи наукової установи за результатами публічного захисту наукових досягнень у вигляді дисертації або опублікованої монографії, або за сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Представлена необхідна інформація для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук, форми та зразки документів:

  • етапи проходження документів для захисту дисертацій;
  • перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

Етапи проходження документів для захисту дисертації у СВР університету

1. Здобувач (докторант, аспірант), який представляє дисертацію до захисту у спеціалізовану вчену раду університету (далі – СВР), подає ученому секретареві СВР заяву на ім'я Ректора університету з проханням про прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація, а також заяву про перевірку рукопису дисертації на академічний плагіат. Відповідно до «Положення про спеціалізовану вчену раду», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки  України № 1059 від 14.09.2011 р. здобувачем  подається повний комплект документів, в тому числі висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач.

2. У разі відсутності зауважень щодо поданих здобувачем документів, голова спеціалізованої вченої ради візує заяву, після чого визначається дата засідання СВР для попереднього захисту дисертації.

3. Після проведення попереднього захисту дисертації у СВР призначається експертна комісія СВР у складі трьох членів ради. Після опрацювання призначеними експертами документів по дисертаційній роботі (первинної документації, повноти висвітлення отриманих результатів досліджень у наукових фахових виданнях України тощо) оформлюється висновок експертної комісії, який затверджується на засіданні СВР, технічний секретар оформлює протокол засідання СВР про прийняття роботи до захисту.

4. Після прийняття СВР дисертаційної роботи до захисту технічний секретар оформляє і реєструє лист-повідомлення про захист дисертації для відправлення і розміщення на веб-сайті МОН України.

Відскановані оригінали повідомлень повинні бути надіслані з поштових скриньок СВР у форматі PDF. TIFF або JPG. Повідомлення, які надходитимуть до 10 числа поточного місяця, будуть розміщуватись на веб-сайті МОН України у перший робочий день наступного місяця. Повідомлення, які надходитимуть до 25 числа поточного місяця, будуть розміщуватись на веб-сайті МОН України у дванадцятий робочий день наступного місяця.

5. Після розміщення (опублікування) на сайті МОН України повідомлення  про захист СВР призначає дату захисту (не раніше, ніж місяць після опублікування) і дає дозвіл на розсилання автореферату рекомендованими листами.

6. Автореферат розсилається не пізніше, як за місяць до дати захисту. При обов’язковому розсиланні авторефератів дисертацій слід керуватися Постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 року № 608 «Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів». 

7. Не пізніше як за місяць до дати захисту здобувач подає до науково-технічної бібліотеки Університету (вул. Стрітенська, 23, головний корпус) у паперовому варіанті один примірник оригіналу дисертації, два примірники автореферату та його електронну версію у форматі pdf. Після реєстрації вказаних документів у науковій бібліотеці, здобувач отримує довідку про прийняття дисертаційної роботи і автореферату на зберігання. 

8.  Відгуки офіційних опонентів повинні бути розміщенні на сайті Херсонського ДАУ у розділі спецрада Д 67.830.01 не пізніше, як за 10 днів до захисту дисертації, відскановані у форматі .pdf .

Зареєстровані відгуки після ознайомлення здобувачем передаються ученому секретарю СВР для підготовки до проведення процедури захисту.

9.  Кошторис щодо оплати за проведення процедури захисту для здобувачів формується фінансово-бухгалтерською службою Університету.

10. Оголошення про офіційний захист дисертації, надруковане на папері формату А4, вивішується у вестибюлі головного корпусу не пізніше, як за 10 днів до захисту.

11. Упродовж трьох тижнів після захисту дисертації здобувач оформляє документи (відповідно до «Положення про спеціалізовану вчену раду», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України № 1059 від 14.09.2011р.) для відправлення дисертації на реєстрацію в УкрІНТЕІ та формує два примірники атестаційної справи. Перший - скеровується у МОН України, другий – подається на зберігання до технічного секретаря СВР. Документи підписують учений секретар і голова (або головуючий на засіданні СВР), їх підписи завіряються гербовою печаткою університету.

12. Укомплектовані документи атестаційної справи (а також облікові картки дисертації та листи до УкрІНТЕІ і МОН України) передаються на перевірку технічним секретарем.

13. Один примірник атестаційної справи, оформлений відповідно до діючих вимог, подається до МОН України. Другий примірник атестаційної справи, а також відбитки статей, передаються технічному секретарю на зберігання.

14. Один примірник облікової картки дисертації (ОКД) після реєстрації в УкрІНТЕІ здобувачеві необхідно долучити до атестаційної справи, яка подається у МОН України, а другий - до справи, що зберігається у технічного секретаря.

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

1. Заява на ім’я голови СВР про прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.

2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 примірники) (підписує технічний секретар ради).

3. Особова картка (форма П–2ДС), затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи (2 примірники).

4. Копія диплома магістра (спеціаліста) (2 примірники) (підписує технічний секретар СВР).

У разі якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої МОН України (2 примірники).

Копія свідоцтва про зміну імені (2 примірники) (у разі зміни здобувачем імені) (підписує технічний секретар СВР).

5. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою, визначеною Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженим  постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309 (для кандидатської дисертації).

6. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, у випадку якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі .

7. Копія диплома про науковий ступінь кандидата наук (2 примірники) (для здобувачів наукового ступеня доктора наук) (підписує технічний секретар).

У разі якщо документ про науковий ступінь виданий уповноваженим органом іноземної держави, з якою підписана міжнародна угода про взаємовизнання документів про наукові ступені, і легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями, то додатково подають переклад документа українською мовою, нотаріальнозасвідчений (для іноземців).

8. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий  організацією, де виконувалися дисертаційні дослідження або до якої був прикріплений здобувач (2 примірники).

Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального семінару), лабораторії, відділу, підписується завідувачем кафедри (керівником семінару), лабораторії, відділу, як правило, доктором наук, затверджується керівником наукової установи, вищого навчального закладу і скріплюється печаткою. У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами.

Висновок чинний протягом одного року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену раду.

9. Відгук наукового керівника (наукового консультанта) з оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації, засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового керівника (наукового консультанта).

Оригінали документів, копії яких подаються до СВР відповідно до цього переліку, пред’являються у СВР і після прийняття заяви повертаються здобувачу.

До документів додаються:

дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами, у кількості примірників, переплетених і підписаних автором, необхідних для передавання на зберігання до Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України, до бібліотеки вищого навчального закладу, де утворено спеціалізовану вчену раду, та для відправки опонентам;

автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами та підписаний автором на обкладинці (2 примірники);

монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом технічного секретаря;

автореферат захищеної здобувачем кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук);

примірник захищеної кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук);

компакт-диск типу CD-R або CD-RW, на якому міститься файл з текстом автореферату. Ім’я файла — aref.doc (2 примірники);

компакт-диск, на якому міститься файл з текстом дисертації. Ім’я файла — dis.doc (2 примірники).